Výše školného:

Cena pro zaměstnance je upravena vnitřním předpisem
Pro ostatní
3500,-/měsíc

Stanovená výše školného platí od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku – po celý školní rok.

V době hlavních prázdnin se platí školné pouze za týdny, ve kterých rodič (zákonný zástupce) přihlásí dítě  k docházce do MŠ.

V případě absence dítěte v mateřské škole se školné nevrací.

O omezení nebo přerušení provozu informuje ředitelka zákonné zástupce 1 měsíc předem. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Provoz školy je omezen v době všech prázdnin od 5:45 do 16:00

Způsob úhrady školného

Zákonní zástupci mohou hradit školné převodem na účet MŠ (č. účtu 43-9316430227/0100) nebo po dohodě hotově u ředitelky školy.

Platba za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne v měsíci, pokud ředitel nedohodne se zákonným zástupcem jinak (na žádost zákonného zástupce)

Školné za prázdniny se hradí až po uplynutí prázdnin, tedy v měsíci září.

Prázdninové hlídání