Výše školného:

Cena pro zaměstnance je upravena vnitřním předpisem
Pro ostatní
3800,-/měsíc

Stanovená výše školného platí od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku – po celý školní rok.

V případě absence dítěte v mateřské škole se školné nevrací.

O omezení nebo přerušení provozu informuje ředitelka zákonné zástupce 1 měsíc předem. V ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Provoz školy je omezen v době všech prázdnin od 5:45 do 16:00

Škola bude uzavřena:

  • Během jarních prázdnin
  • Během celozávodní dovolené + 1 týden
  • Během vánočních prázdnin
  • V přípravném týdnu ( poslední týden v srpnu)

Způsob úhrady školného

Zákonní zástupci mohou hradit školné převodem na účet MŠ (č. účtu 43-9316430227/0100) nebo po dohodě hotově u ředitelky školy. Zaměstnancům Linetu je školné i stravné strhávané ze mzdy.

Platba za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne v měsíci, pokud ředitel nedohodne se zákonným zástupcem jinak (na žádost zákonného zástupce).