Vzdělávací plán

Školka pracuje ve vzdělávacím programu „Začít spolu“. Program je zaměřen na individuální přístup ke každému dítěti, rozvoj osobnosti, podněcování touhy po učení a získávání nových poznatků.
Linetka má zpracován svůj školní vzdělávací plán, který je částečně zaměřen na pracovní aktivity firmy Linet – děti jsou postupně seznamovány s vývojem a výrobou nemocničních zařízení (hravou formou přizpůsobenou věku dětí se učí o důležitosti lidské práce a zkoušejí při hrách – kreslení, stavebnice – vymyslet nové výrobky „vynálezy“.

HLAVNÍ ZÁMĚRY PROGRAMU:
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Rozvíjení schopností, znalostí,dovedností dětí – prostřednictvím plánovaných činností, prací v centrech aktivit a pozorováním
 • Vedení dětí k samostatnosti rozhodování, volbě, odpovědnosti
 • Klademe důraz na účast  a spolupráci s rodinou
HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU A KOMPETENCE:
 • Vnímat změny, přijímat je, vyrovnat se s nimi
 • Učit se kriticky myslet, rozpoznat problémy, řešit je
 • Být tvůrčí, mít představivost
 • Umět si vybírat a zodpovídat za volbu
 • Vytvářet a získávat zdravé návyky

Aktuální školní vzdělávací plán je ke stažení v sekci Dokumenty.

 

Témata pro školní rok

 1. V zahradě i na poli – podzim
 2. Na vánoce dlouhé noce – zima
 3. Ten náš svět je samý květ – jaro
 4. U vodičky u vody léto plné pohody – léto

Každý blok obsahuje témata, která vycházejí z daného ročního období, slavností, tradic a běžných životních situací, s kterými se děti setkávají. Témata jsou zhruba na období jednoho měsíce, není třeba se tohoto striktně držet, vycházíme především z potřeb, možností a zájmu dětí.

Součástí školního programu jsou různé akce, exkurze, výlety a besídky, kterých se děti zúčastní.

Zaměřujeme se na rozvoj řeči dětí, na ekologii, jako důležitou součást duševního života.

 

Zájmové kroužky

 

Divadelní předplatné

Divadelní pohádka v divadle Slaný (pro Broučky) 1x za měsíc

Zpívánky

rozšířená výuka hudební výchovy v rámci denních činností

Malovánky

rozšířená výuka výtvarné výchovy v rámci denních činností

Konstruktivní stavebnice

2x týdně dopoledne

Keramika

2x do měsíce(práce s hlínou, glazování) – pro děti ze třídy Broučků

Malí vynálezci z Linetky

1x měsíčně návštěva firmy (různá oddělení, seznamování s prací rodičů, výrobou a výrobky firmy) pro třídu Broučků

Šikula

práce s nářadím a různými materiály(v rámci denních činností)

Předškolák

v rámci denních činností (příprava předškoláků na vstup do ZŠ)

Divadélko

každý měsíc nácvik pohádky (maňásci) učitelé + děti (všichni)

Breptík

rozšiřování slovní zásoby, monitoring logopedických vad, odkazy na kvalifikované odborníky ( 2 x týdně od 12:30 – 13:00) pro Broučky

Aerobic

rozšířená výuka tělesné výchovy v rámci denních činností, pro Broučky

Magic Box

seznamování s IT technikou(v rámci denních činností , didaktické programy), pro Broučky

Angličtina

pro přihlášené děti (úterý 14:15 – 15:00)

 
 
 
 

Technické vzdělávání

V naší mateřské škole klademe důraz na rozšířené vzdělávání v oblasti předmatematických představ (používáme některé prvky z Hejného metody), technické a manuální zručnosti.

V projektu „Malí vynálezci z Linetky“ pravidelně navštěvujeme různá oddělení firmy, kde se děti seznamují jak s provozem a výrobou, tak s vývojem, konstrukcí i administrativou.

Ve školním vzdělávacím plánu máme začleněny práce s konstrukčními stavebnicemi jako je Lego, Seva, Merkur a další.

Součástí tříd jsou malé dílny, kde se děti seznamují s různým nářadím a jak se používá. Mohou zatloukat hřebíky, řezat pilkou, pracovat se šroubovákem, smirkovým papírem. V současnosti se učí děti používat aku vrtačku a aku šroubovák. Při dobrém počasí mohou děti s nářadím pracovat i na školní zahradě, kde máme nový pracovní stůl se svěrákem.

Do budoucna plánujeme vytvoření větší venkovní dílny s více druhy nářadí a s možností kombinovat pobyt venku se vzdělávací činností.

 

Magic Box

Díky firmě Linet se můžeme pochlubit interaktivním zařízením Magic box, díky kterému můžeme lépe  rozvíjet technické i předmatematické představy dětí.

S tímto interaktivním zařízením pracují děti již od nejútlejšího věku. Magic box obsahuje dvě dotyková pera, takže může pracovat i více dětí současně. Pracuje se na zemi, což je pro děti nejpřirozenější poloha.